Konavoska zdravicaZdravica je zasigurno jedan od najsvečanijih trenutaka na svakoj konavoskoj svadbi. Zdravicom se svim svatovima, a posebno mladencima čestita te moli Boga za uspjeh i sreću u predstojećem životu. Nazdravljanje na svadbama uobičajeno je i u drugim krajevima, međutim kroz Konavosku zdravicu na najbolji način odražava se stoljetna vjera i kultura naroda s krajnjeg juga Hrvatske. Domaćin Zdravicu redovito izgovara u središnje dijelu svadbe, prije donošenja pečenog mesa na stol, a uzvanici stoje na nogama s čašama vina u rukama i aktivno sudjeluju odgovarajući domaćinu svadbe. U Konavlima gotovo svako selo ima svoju vrstu Zdravice, međutim, u poruci koja se kroz nju daje i načinu njena izričaja, sve su Konavoske zdravice jednake.

 

  

Čilipi 25. ožujak 1980.
Govori: Pavo Krilanović pok Mata /rođ. 1902.g./
K O N A V O S K A Z D R A V I C A
Pomozi Bože i danas i vazda.
Ovi naš pošteni domaćin Boga molio, pa ga umolio,
dok mu nije došo i ovaj njegov veseli dan.
Ovaj naš pošteni domaćin odonomadne udarijo u velike misli.
Treba pripravit ovo, treba pripravit ono, treba sazvat prijatelje.
Jedno veče pošo spavat i od velikije misli nije mu se dalo
zaspat, sve mislijo i na jedno smislijo.
Jedno jutro rano podranijo, Svetijem se Krstom prekrstijo
i pravedno Bogu pomolijo, nase odijelo oblačijo, svijetlo
lišce umivao, pa od njegova poštenoga doma odlazijo,
od sela do sela, od prijatelja do prijatelja,
isto kako soko od brda do brda,
te sve prijatelje polako sazvo.
Mi fino uho imasmo dobro čusmo,
te se jutros rano ustadosmo,
te k ovom poštenom domu dolazišmo.
U ovi pošteni dom ulazišmo,
za ruke se vatašmo,
za junačko zdravlje pitašmo,
domačinu i svijem ukućanima ovo veselje čestitasmo,
pa evo i za sopru posjedašmo.
Ovi pošteni domaćin predanas svakoga blaga donasaše,
sve čas na čas, a ljubav na ljubav,
što je komu bilo sa vojom nije mu bilo skraćeno,
ali Gospodinu Bogu nije potreba ni od jela ni od pića,
već od nas jedna ugodna molitva,
pa sam čuo od starijih ljudi sijedih brada i ćelavih glava,
đe govore de se Bog moli da se onđe i navodi.
Pa sad moja mila i draga braćo,
neko spominje Gospodina Boga klečeći
neko sjedeći, a bolesnik u postelji ležeći,
a mi ćemo ga spomenuti zdravo i veselo na nogama stojeći.
Sunce nam na istok, sunce na zapad, a Gospodini Bog
na sreću i pomoć, ako Bog da.
AMEN DA BOG DA
U čiji smo mi došli dom pomogo mu Gospodin Bog
vas njegov skladni i pošteni rlod, dom i domaćina
i sve njegove kumove i prijatelje koji su mu ovđe i drugovđe.
Jaki Gospodare Bože ti mu i pomozi,
kako ono i oćeš ako Bog da.
AMEN DA BOG DA
Da bi se u ovi pošteni dom vazda kupili kumovi i prijatelji,
sve boji izabrani,
da bi ovi naš pošteini domaćin išo u prijatelja,
a prijatelj u njega, imo ko, a imo u koga,
a imo zašto, a imo našto, i sve za čas,
a za veliku jubav, ako Bog da.
AMEN DA BOG DA
Daj Gospodare Bože ovomu poštenome domaćinu
svega do voje, a bez ikakve nevoje.
Kruha i vina, zdravlja i mira,
meda i mlijeka, srebra i zlata,
a sve od tebe Gospodare Bože data i poslata, ako Bog da
AMEN DA BOG DA
Da bi imo hair i birićet u njegovoj kući i njegovoj muci,
brzome konju, u tvrdome volu,
a za konjima hitre kiridžije, a za volima dobre orače
i vesele kopače koji bi jutrom ranili, a večerom kasnili,
a uspomenu Gospodina Boga slavili i falili, ako Bog da
AMEN DA BOG DA
Da bi junak rijetko sijo, često mu nicalo,
u dnu se busilo, a u klasu tegotno i zdravo zrnce bilo.
Da bi se klas od tegote poklanjao zemlji,
kako se klanjaju anđeli Gospodinu Bogu,
a zvijezde Suncu i Mjesecu,
tako se i mi tebi klanjamo danas pošteni bane domaćine.
Daj Gospodare Bože ovom poštenome domaćinu
nebesku rosu, a zemaljski plod,
da bi mu nebo rosilo, a zemlja plodila,
a njegova muka lijepi rod rodila,
ponekoliko somuna kruha, ponekoliko bardaka vina,
sučijem bi ovi pošteni domaæin
najprije Gospodina Boga slavijo i hvalijo,
pa sam sebe i svoju familiju časno i pošteno hranijo
i ovakvu sopru namjestijo,
a za sopru ovakve mile i drage posadijo,
da bi vojni I nevojni njegovome domu dolazili,
da bi vojnoga u dvor uvodijo, mjesto mu učinijo, respet mu nosijo,
a nevojnomu na vrata iznosijo.
Koji bi god junak k njegovu dvoru zlovoljno dolazijo,
da bi od dvora dobrovojno odlazijo,
punijeh ruka, vesela srca,
putem hodeći Boga moleći, a lijepo govoreći,
mili Bože i da Bog pomože,
dobra ovoga domaćina, dobre ove domaćice,
dobro ti-li-mi udjeliše,
udjelio njima Gospodin Bog na sve bande i četiri strane,
a s nebesa im davo i pomago okle se junače nikad ne bi nado,
ako Bog da
AMEN DA BOG DA
Daj Gospodare Bože ovome poštenome domaćinu
na domu punu kesu, a na putu svaku dobru i lijepu sreću,
da bi mu kesa teglila, a junaku se sreća vesejela, ako Bog da.
AMEN DA BOG DA
Da bi se njega držalo svako dobro,
kako što se drži pijesak mora dubokoga, zvijezda neba visokoga,
brštan drvja i kamenja, anđeli Gospodina Boga,
a maslina zelenog lista, a čelica promajetnoga cvijeta,
da bi on doživijo dobro ovoga i onoga svijeta, ako Bog da.
AMEN DA BOG DA
Da bi nam pomogo Bog i današnji dan koji nam je na zdravlje došo.
Ova Sveta Nedeja koja nas je u zdravlju ode sastavila,
da bi nas unaprijed u bojemu sprovodilao
Sve od ove godine, pa do dogodine, a od-godine do-stotine,
ali je nogo do stotine, nego dokle bude voja Gospodina Boga,
a požuda srca našijeh ako Bog da.
AMEN DA BOG DA
A ove današnje svete Mise koje su se pjevale
postatu i narodu kršćanskome,
da Bog-da da se budu pjevale živijem za zdravlje,
a mrtvijem na vječnost spasenja.
Na svetijem Misam ko je bijo i ko nije bijo
udijeli mu Gospodare Bože tvoj slavni i sveti dijo,
onome koji nije bijo, kako onome ko je bijo,
kako ono i oćeš ako Bog da.
AMEN DA BOG DA
A ovo junak veselje koje naumijo gradit,
evo ga je počeo i gradit,
da Bog-da da ga bude sagradit u miru Božijemu,
a u času dobrome.
Po jednu bandu i po drugu bandu, pa sve bande i četiri strane,
sa stanovima kumova i prijatelja,
sve činijo časno, a činilo mu se lasno,
kako ono i oće ako Bog-da
AMEN DA BOG DA
A ova mlada moma koja je pošla iz onoga poštenog doma,
a došla u ovaj pošteni dom,
pomogo je jaki Svemogući Gospodin Bog,
da iz onoga doma iz koga je pošla,
da se ne bude poznat nego na svakome junačkomu dobro ostat,
a u ovi pošteni dom u koji je došla,
da Bog-da da s njome bude došla svaka dobra i lijepa sreća.
Ko god je bude viđet i za nju pitat,
da je svak bude blagosivat i lijepijem riječima nadarivat.
Blaženi Bog koji je stvori i majka koja je rodi
i babo koji je sjetovaše i na ovi sretni i čestiti put opraviše.
Blaženi put po kome dođe, a blaženi i oni ko je po nju pošo,
da ne bi nigda niko reko nesretni nesretnik,
nego sretni srednik, kako što ono i jest ako Bog da.
AMEN DA BOG DA
Ova mlada mladica do sad je bila vrla i poštena djevojčica,
a sad s vremenom sretna i čestita domaćica,
koja bi u ovu kuću u koju je došla dobro uzdržala
i k njome još priticala,
da bi stare prijatelje potvrđivala, a nove privađala.
Da bi ugodila najprije Gospodinu Bogu s molitvom,
pa svojijem starijijem dobrotom,
što bi bilo i jednom i drugom strani od dike i od časti,
a nadasve u ovu kuću u koju je došla,
od svake koristi i svakoga napretka, kako ono i oće ako Bog da.
AMEN DA BOG DA
Ja sam dosta govorijo,
i Vas skladne i poštene obraze zagovorijo,
nemojte mi štogod zamjerit jer u mene je glava ko
zelena trava ili jedna voćka na-vr brda,
puno visovita i tankovita,
pa koji god vjetar pušuće, s onom voćkom okreće
tako ti se i moja pamet prevrće,
ali ja ću vam napravit ovu prvu u najbolju
s /z/ Bogom, a u veliku slavu Božiju,
da bi Gospodini Bog i velika slava Božija
pomogla ovi dom i u domu domaćina
i sve njegove kumove i prijatelje,
koji su mu ode i drugođe,
da bi mu Gospodin Bog i velika slava Božija
pomogla najprije domobranca na domu
ratara na poju, mornara na moru,
putnika na putu, čobana na paši,
svakoga brata kršćanina,
koji u crkvu hodijo, Bogu se molijo,
pomozi Bože i velika slavo Božija, kako ono i oće ako Bog da.
AMEN DA BOG DA
A ovu ćemo drugu za jubav dugu.
U ime Isusovo i za zdravlje domaćinovo.
Za tvrđu njegova sjemena.
Sjeme mu dugo vjekovito, a pod ovim sjemenom,
domaćin vazda zdravo i veselo ako Bog da.
AMEN DA BOG DA
Da bi se pod ovijem sjemenom
vazda naodijo gospodar čovjek i gospođa žena,
koji bi kuće gradili, vinograde, masline, smokve sadili,
djecu krstili, krizmali sinove ženili,
ćeri udavali, svaka ostala izvrsna veselja radili.
Dobro dosle, a osle i još boje, kako ono i oæe ako bog dao
AMEN DA BOG DA
A ovu ćemo treću s Bogom za veliku dobru sreću,
u ime Svetoga Trojstva jedinoga,
koji je stvorijo nebo i zemju .
i sastavijo našu svetu vjeru,
da bi nas Sveto Trojstvo sačuvalo
mutne vode, guste gore, tijesna klanca, manita vranca,
gnjila broda i rđava roda, kako ono i oće ako Bog da.
AMEN DA BOG DA
A ovu ćemo četvrtu u ime junaka tuženijeh i nevojnijeh,
da bi ti Gospodare Bože sve junake koji su u tuzi i nevoji
tuge i nevoje izbavijo. a svakoga dobra nabavijo.
Kad bi se junaci tuge i nevoje izbavili a slobode dobavili,
da bi vrane konje jahali, britke ćorde pasali,
putQ se naputovali, družine nadrugovali,
u crkvu hodili, Bogu se molili i svakoga se gaireta nauživali,
ako Bog da.
AMEN DA BOG DA
A ovu ćemo petu i zadnju u ime sopre i obraza
koji za njom rujno vino pijemo,
i u ime poštenoga domaćina od ove kuće
da bi on išo po svijetu kako čela po cvijetu,
ku'goj bi junak išo, Bogu se molijo, pa ga umolijo,
gospodu udvorijo, gospoda ga milovala, a družina poštovala,
svukud a nadasve pred Svetom crkvom
đe skladni i pošteni obrazi gledaju,
nek se prijatelji raduju, a dušmani crkaju,
kako ono i oće ako Bog da.
AMEN DA BOG DA
A sad Gospodare pravedni Bože,
više Tvoga stvorenja nego moga goverenja.
Ðe ja nijesam dotego riječi mojom
Ti ispuni Svetom vojom i ispomoći Tvojom.
Ja vam zahvaljujem na posluhu,
starijemu ko ocu, a mlađemu ko bratu.
Ja vam jubim ruke, a Gospodin Bog duše,
a mi kako se očima gledali, srcem se jubili,
a naše duše neogriješili.
Sad da napijam jednomu po jednomu
to bi odveć dugo bilo, nego ja ću s krsta na-oposle.
Zdrav si mi pošteni domaćine od kuće i od sopre,
zdrav si mi pošteni kume, pobratime, đuveglijo, nevjesto,
ruvonjošo, zdravi ste mi svi domaćinovi kumovi i prijatelji,
ljudi, mladići, žene, djevojke mlade,
da bi i vi dobre sreće dočekale,
udale se đe se ne kajale.
Ž I V J E L I !